Premi Enric Freixa i Pedrals

Premi Enric Freixa i Pedrals 2013 a la qualitat dels recursos d’aprenentatge virtuals en català del programa CIRAX (Col·laboratori interuniversitari de recursos d’aprenentatge en xarxa)

Preàmbul

El programa Col·laboratori interuniversitari de recursos d’aprenentatge en xarxa té com a una de les principals finalitats la compartició, reutilització i utilització de recursos docents en el marc de la comunitat docent de les universitats de Catalunya. Entre les actuacions que impulsen i ajuden a aquest objectiu, hi ha la necessitat de disposar de materials docents que tinguin una qualitat formal i de continguts. El Premi Enric Freixa i Pedrals és un incentiu per a l’elaboració de materials docents en llengua catalana i un reconeixement del professorat que impulsa l’ús del català, sota paràmetres de qualitat, en l’àmbit universitari.

Objecte

Guardonar la qualitat d’un recurs d’aprenentatge redactat en català publicat en la prova pilot de CIRAX, especialment la seva qualitat lingüística (correcció sintàctica, bon ús de la terminologia específica de l’àmbit en qüestió, estil fluid i entenedor…). S’hi inclouen tots aquells materials i recursos que serveixin de suport per a l’estudi o la pràctica de les assignatures de Fonaments de Matemàtiques.

Persones beneficiàries

Es poden beneficiar d’aquest premi totes aquelles persones físiques que presentin un material docent publicat en català a CIRAX del qual siguin autores (tant una sola persona com diverses persones, en règim de coautoria), independentment de la universitat a què pertanyin.

Durada

Els recursos que es presentin al premi han d’haver estat publicats a Cirax durant el període de durada de la prova pilot, fins el 15 de novembre de 2013.

Import

El premi està dotat amb 600 euros. La Fundació Torrens-Ibern compta per aquest premi amb el suport de la Caixa d’Enginyers.
A aquest import, s’hi ha d’aplicar les retencions oportunes, d’acord amb la normativa fiscal vigent. El pagament del premi es farà en un termini màxim d’un mes des de la notificació de la resolució de concessió. La publicació del material docent s’entén com a justificació.

Resolució

El jurat es reunirà abans del 30 de novembre de 2013 per emetre el veredicte, es posarà en contacte amb els/les guanyadors/ores per tal de comunicar-los la resolució, i publicarà a l’espai Notícies del web de Cirax una nota anunciant públicament l’obra i els/les autors/es guanyadors/es.

Avaluació i selecció

Els materials seran avaluats per una comissió d’avaluació, composta per experts tant en qüestions específiques de l’àmbit de coneixement dels materials docents presentats, com en les qüestions estrictament lingüístiques. Es tindran en compte els criteris següents:

 • La qualitat lingüística del material docent (correcció morfosintàctica, bon ús de la terminologia específica de l’àmbit de coneixement en qüestió, claredat, estil fluid…)
 • L’argumentació dels objectius, el rigor metodològic i la qualitat d’anàlisi dels resultats
 • Si escau, la qualitat del recurs des d’un punt de vista d’usabilitat

Els membre de la Comissió d’Avaluació seran designats i nomenats pel president de la Fundació Torrens-Ibern. La Comissió d’Avaluació elevarà la proposta al Jurat.

El Jurat està format per:

 • El president de la Fundació Torrens-Ibern
 • La directora acadèmica del programa CIRAX o a la persona que delegui
 • Un/una vocal designat/da per la direcció general d’universitats
 • Un/una vocal designat/da pel/per president/a de la Fundació Torrens-Ibern
 • El director del CBUC o la persona que delegui, que actuarà com a secretari

El Jurat haurà de tenir en compte les avaluacions i els criteris esmentats en els apartat anteriors així com l’interès institucional.

 • Si es considera que no hi ha cap material amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert
 • Qualsevol incidència no determinada en aquestes bases l’ha de resoldre el jurat
 • El jurat es reserva el dret de convocar a les persones candidates per contrastar qualsevol informació relacionada amb el contingut del recurs

Dret de propietat intel·lectual

Pel que fa al treball premiat, l’acceptació del Premi implica l’autorització de la persona autora al CBUC i a la Fundació Torrens-Ibern per a la comunicació pública del treball premiat.

Altres consideracions

El CBUC tindrà la facultat de modificar els termes establerts, premis i/o data.

 • Les persones participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge i de propietat intel·lectual
 • Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt pel CBUC, prèvia consulta amb el president de la Fundació Torrens-Ibern
 • La publicació de materials en el programa pilot Cirax pressuposa la total acceptació de totes i cadascuna de les condicions esmentades
 • Qualsevol incompliment de les bases d’aquest concurs, invalidarà la participació de la persona participant

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana