Convenis

Actualment la Fundació Torrens-Ibern té convenis signats amb:

 

Conveni amb l’IEC: Projecte Scriptorium

signaturaJosep Laporte, president de l’Institut d’Estudis Catalans, Ricard Guerrero, president de la Fundació Josep Alsina i Bofill, Francesc Vallverdú, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, i Carles Riba, president de la Fundació Torrens-Ibern han signat el proppassat dia 2 d’octubre de 2003 un conveni de col·laboració per impulsar el Projecte Scriptorium iniciat el 1994.

Formen part de la Comissió promotora del Projecte Scriptorium:

  • Per la Fundació Alsina i Bofill, Ricard Guerrero i Mercè Piqueras.
  • Per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Miquel Coll d’Alemany.
  • Per la Fundació Torrens-Ibern, Jaume Bassa i Mª Clara Torrens.

Antecedents i situació actual del Projecte Scriptorium

INICI

Conveni amb el Centre de Terminologia TERMCAT

El passat desembre de 2005 la senyora Rosa Colomer i Artigas, directora del Centre de Terminologia TERMCAT, i el president de la nostra Fundació, Jaume Bassa i Pasqual, van signar un Conveni de Col·laboració entre les dues entitats.

El TERMCAT, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, té per finalitat la coordinació de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana.

La col·laboració es concreta per part de la Fundació Torrens-Ibern a l’elaboració i revisió dels treballs de terminologia dels àmbits tècnics i científics, i a canalitzar la participació dels especialistes en els diversos processos de treball.

De manera més específica, la Fundació tindrà al seu càrrec la revisió de la versió oficial catalana de les Normes UNE, que seran editades d’acord amb el conveni signat entre el TERMCAT i l’organisme oficial de l’Estat per a la normalització tècnica AENOR.

INICI

Conveni amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

El Conveni marc signat el 30 de maig de 2006 preveu entre altres:

  • la col·laboració de les dues entitats en vistes a la traducció al català de Normes ISO, i llibres de text universitaris
  • l’organització conjunta d’actes públics
  • la pesència com a mínim d’un membre del CETIB al Patronat de la FT-I
  • la inclusió d’assumptes d’interès comú en el programa d’activitats de la FT-I
  • previsió d’una aportació econòmica anual per a la FT-I al pressupost del CETIB

INICI

Conveni amb l’Associació / Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

conveniEl Conveni marc signat el 18 de setembre de 2006 preveu entre altres la col·laboració Associació / Col·legi per tal de donar a la Fundació Torrens-Ibern serveis de Secretaria, tan en l’aspecte personal de cessió de personal a temps parcial, com de mitjans auxiliars (telèfon, fax, correu electrònic, convocatòries de Sessions de Diàleg, etc.).

INICI

Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya

Conveni amb UPC El dia 21 de maig de 2007 el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, senyor Antoni Giró Roca, i el president de la nostra Fundació, Jaume Bassa Pasqual, van signar un Conveni de Col·laboració.

Ambdues entitats considenren convenient coordinar les seves actuacions en el camp de la promoció del català tècnic i científic, atès que la UPC té previst en els seus Estatuts la difusió de la llengua catalana, el suport del seu ús parlat i escrit dins de l’àmbit universitari, i la promoció del coneixement i ús de la terminologia tècnica i científica en català, i que la FT-I té com a objectiu la promoció de la llengua i cultura catalana en els camps tècnic i científic, sobretot a través de la seva vinculació amb els professionals enginyers i arquitectes, i amb les seves corporacions professionals.

Ambdues entitats crean de comú acord una Comissió Mixta que tindrà per objecte la realització d’un programa d’activitats conjunt.

La col·laboració es concreta per part de la Fundació Torrens-Ibern a incloure en el programa anual l’edició de textos, sessions de debat, estudis, treballs de terminologia dels àmbits tècnics i científics, etc., d’acord, sempre que sigui possible, amb les prioritats proposades per la UPC en el sí de la Comissió Mixta de la UPC i la FT-I,

La col·laboració en els termes acordats i la realització de les actuacions previstes per part de la FT-I comportarà una aportació econòmica anual de la UPC.

INICI

Conveni amb OMNIUM

El dia 25 d’abril de 2007 el president de l’Associació Òmnium Cultural, senyor Jordi Porta i Ribalta, i el president de la nostra Fundació van signar un Conveni de col·laboració.

Consideren que l’objectiu d’Òmnium de foment i desenvolupament de la cultura catalana i la recuperació col·lectiva de la personalitat nacional es complementa amb l’objectiu de la Fundació de difondre i promoure la llengua i cultura catalana en els camps tècnic i científic.

Òmnium proposarà per al Patronat de la Fundació una persona que la representi per tal de fer conèixer inquietuds o propostes que puguin entrar en el seu programa d’activitats, i per fer conèixer a Òmnium els objectius estratègics o actuacions a mig o curt termini de la Fundació del seu interès.

Òmnium i la Fundació faran difusió dels seus objectius entre els membres dels dos col·lectius, establiran enllaços entre els seus webs.

Les dues entitats podran decidir de fer projectes en comú, amb aportació de les seves capacitats respectives, d’acord amb els finançaments disponibles.

Fins on sigui possible, les dues entitats promouran la coordinació de totes les entitats que impulsen en diversos camps la cultura catalana.

INICI

Conveni amb el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions

Signat el mes de setembre del 2008 entre el degà del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya, Miquel Ramírez, i el president de la Fundació Torrens-Ibern. Es treballarà en afers d’interès comú, i en particular en l’edició de llibres en format PDF, assumpte iniciat pel col·legiat Joan Solé.

INICI

Conveni amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Signat el novembre de 2008 entre Anna Ventura i Estalella, directora d’IDESCAT, i el president de la Fundació Torrens-Ibern, en presència dels senyors Enric Ripoll, Manuel Martí Recober i Ma. Rosa Mateu. En virtut del Conveni es treballarà conjuntaments en un núm. especial de la revista SORT en homenatge a Torrens-Ibern amb motiu del seu centenari, i s’estudiarà una actualització del diccionari d’Estadística.

INICI

Conveni amb Caixa Tarragona (llibre Torrens-Ibern)

Caixa Tarragona concedeix una subvenció “Tu Ajudes” (1.230 €) per a la realització del llibre sobre la vida i obra de Joaquim Torrens-Ibern.

INICI

Conveni amb Caixa Tarragona (subvenció Diccionari de Física)

Ajut econòmic (25.000 €) per a la realització d’un Diccionari de Física. L’elaboració va ser encarregada al Termcat segons Conveni amb la Fundació de 9 de març de 2009.

INICI

Conveni amb el Termcat (Diccionaris de Física i de Química)

9 de març de 2009. El Termcat s’encarrega d’elaborar els Diccionaris de Física i de Química. Representant a la Comissió Mixta: Maria Rosa Mateu.

INICI

Conveni amb l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (Biblioteca)

12 de març de 2009. El senyor Ferran Puerta, responsable de la Biblioteca de l’AEIC i el president de la Fundació Jaume Bassa varen signar un acord pel qual els llibres de la Fundació Torrens-Ibern són dipositats i poden ser consultats en aquesta Biblioteca (Via Laietana, 39, 3r)

INICI

Acord amb l’Institut de Tecnologies de la Construcció de Catalunya (ITeC)

El director de l’ITeC, Anton M. Checa, en visita realitzada pel president de la nostra Fundació, acompanyat de la vicepresidenta, oferí un acord de col·laboració en tots aquells afers que siguin d’interès comú. Oferí de forma particular la sala d’actes i de reunions, enllaç entre webs, i ajut en normalització terminològica, entre d’altres.

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana